ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2010