Άλλες εκδηλώσεις

Προς τα Μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα 21/11/2011

Αρ. Πρωτ. 61

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00-16.00  στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σε περίπτωση μη προβλεπόμενης από το Καταστατικό της Ε.Ε.Α.  απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις  3 Δεκεμβρίου 2011, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

Ενημέρωση για Την πορεία της Ε.Ε.Α. υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης (απολογισμός Συνεδρίου 2010, οικονομικές εκκρεμμότητες

Συνεργασία με ΠΕΙΒ, για την εκπροσώπιση στην UEMS (ενημέρωση για ειδικότητα και κωδικοποίηση εξετάσεων).

Ημέρα Ανοσολογίας 2012

Έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη

Άλλα θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των μελών  στην Γενική Συνέλευση προϋποθέτει τη μη ύπαρξη οφειλών  τους προς την Εταιρεία

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Μ.ΒΑΡΛΑ - ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ

ΑΙΚ. ΤΑΡΑΣΗ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ