Καταστατικό Σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ”

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1. Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

 1. Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ”, που διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περί σωματείων νόμων.
 2. Το Σωματείο έχει έδρα την Αθήνα.
 3. Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, η οποία φέρει στο κέντρο παράσταση που απεικονίζει το μόριο της ανοσοσφαιρίνης G κατά Porter και περιμετρικά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – 1971»”.

 

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός – Διάρκεια

Α) Σκοπός και στόχοι της Εταιρείας είναι:

Η προώθηση της έρευνας στον τομέα της Ανοσολογίας στην Ελλάδα και Διεθνώς, η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας με την κατάλληλη εφαρμογή της Ανοσολογίας στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νόσων και η επιστημονική και επαγγελματική εξύψωση των μελών της.

Β) Μορφές δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της Εταιρείας είναι:

α) Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της έρευνας μεταξύ των νέων ιδίως επιστημόνων όσον αφορά την Ανοσολογία.

β) Η συστηματοποίηση των γνώσεων των σχετικών με την Ανοσολογία στην Ελλάδα και η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ανοσολογία, η οργάνωση συνεδριάσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες) καθώς και η έκδοση περιοδικού τύπου, βιβλίων και ενημερωτικών εντύπων.

γ) Η συνεργασία με Ελληνικές και Διεθνείς Ιατρικές και Επαγγελματικές Εταιρείες, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.

δ) Η προβολή της Ελληνικής Επιστήμης στο Εξωτερικό.

ε) Η προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας και συνεργασίας των Ανοσολογικών Τμημάτων.

στ) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων σχετικών με την Ανοσολογία, όταν ζητηθεί από Κρατικούς φορείς ή άλλα όργανα αλλά και με δική της πρωτοβουλία.

ζ) Η ενημέρωση του Κοινού, μέσω των μέσων ενημέρωσης, για θέματα, που αφορούν την Ανοσολογία.

η) Η σύσταση επιτροπών για την μελέτη ειδικών ανοσολογικών θεμάτων.

θ) Η χορήγηση σε μέλη της Εταιρείας ηθικών και υλικών επάθλων για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες σχετικές με την Ανοσολογία και οι υποτροφίες σε νέους Επιστήμονες μέλη της Εταιρείας – για μετεκπαίδευση σε δόκιμα Ανοσολογικά Κέντρα.

Γ) Η διάρκεια του Σωματείου συμφωνείται απεριόριστη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 3

1. Τα μέλη της Εταιρείας είναι: Ι) Τακτικά, ΙΙ) Επίτιμα και ΙΙΙ) Επικουρικά.

Ι) Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν επιστήμονες, οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί στην Ανοσολογία ή ασχολούνται αποδεδειγμένα με αυτή και έχουν συμμετοχή σε δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες Ανοσολογικού περιεχομένου και όσοι κατέχουν οργανική θέση σε αναγνωρισμένα Ανοσολογικά Τμήματα και έχουν διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε αυτά.

II) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιμής, διακεκριμένοι επιστήμονες με Ελληνική ή ξένη υπηκοότητα καθώς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.

ΙΙα Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία (διατελέσαντες Πρόεδροι, Επίτιμα μέλη κλπ) ή έχουν προσφέρει πολλές και εξαιρετικές υπηρεσίες στην ανθρωπότητα σχετικές με την Ανοσολογία.

Εάν οι Επίτιμοι Πρόεδροι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας, μπορούν, αν το επιθυμούν, να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή.

ΙΙβ Ο Γενικός Γραμματέας, με έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους σε όσους εκλέχθηκαν ως Επίτιμοι Πρόεδροι ή Επίτιμα μέλη και ο Πρόεδρος του ΔΣ τους επιδίδει ιδιοχείρως ή τους αποστέλλει σχετικό δίπλωμα, που φέρει την υπογραφή του και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα.

ΙΙΙ) Επικουρικά μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου αλλά δεν έχουν την ερευνητική εμπειρία ή τις δημοσιεύσεις των τακτικών μελών.

2. Για την εκλογή των επιτίμων μελών δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες της εκλογής τακτικών ή επικουρικών μελών, αλλά απαιτείται εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και αποδοχή της από την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που μετέχουν σε αυτήν.

Η εκλογή των Επιτίμων Προέδρων γίνεται, μετά από πρόταση του ΔΣ ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών, από την Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που μετέχουν σε αυτήν.

3. Για την κτήση της ιδιότητας τακτικού ή επικουρικού μέλους απαιτούνται:

α) Έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιέχει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του, πλήρη διεύθυνση, σπουδές, τίτλους και επιστημονικές εργασίες.

β) Ενυπόγραφη υποστήριξη της αίτησης από δύο (2) τακτικά μέλη.

γ) Η αποδοχή του νέου μέλους γίνεται από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία και επικύρωση της απόφασης από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας στην πρώτη σύγκλισή της μετά την προσφυγή.

ε) Ο Γενικός Γραμματέας, με έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους στα νέα μέλη και, με το ίδιο έγγραφο, τους καλεί να εγγραφούν και να καταβάλουν τα ποσά που αφορούν το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή τους.

4. Η κατάταξη στην κατηγορία του τακτικού ή επικουρικού μέλους ή η μετάταξη επικουρικού μέλους, που προσκομίζει νέα στοιχεία, σε τακτικό μέλος γίνεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

1. Την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας χάνουν:

α) Όσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα

β) Όσοι αποβάλλονται.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την αποβολή ενός μέλους μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, εφ’όσον υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως συστηματική απειθαρχία ή ασέβεια προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθυστέρηση της συνδρομής περισσότερο από τρία (3) χρόνια και μη ανταπόκριση σε σχετική έγγραφη υπόμνηση του Ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 5

1. Τα Τακτικά μέλη:

α) Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, δικαίωμα αλλά και καθήκον να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και λαβαίνουν την αλληλογραφία της Εταιρείας, τα περιοδικά της και τα δημοσιεύματά της.

β) Υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο της Εταιρείας, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς της, να παρέχουν κάθε πληροφορία, στοιχείο ή έργο ζητείται από τα όργανα της Εταιρείας για την επίτευξη των σκοπών της και γενικά να εκτελούν τις αποφάσεις της.

γ) Τέλος υποχρεούνται να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους και γενικά να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Τα Επικουρικά μέλη:

Έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη χωρίς όμως το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3. Τα Επίτιμα μέλη και οι Επίτιμοι Πρόεδροι:

Δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία αλλά μπορούν να συμμετέχουν στις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας χωρίς το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β) Τις συνδρομές των τακτικών και επικουρικών μελών.

γ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

δ) Τις έκτακτες εισφορές και υποχρεώσεις των μελών, που μπορεί να ορίζει σε κάθε περίπτωση Γενική Συνέλευση για την επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας.

ε) Κάθε εισφορά τρίτου και οποιαδήποτε άλλη πρόσοδο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Διοίκηση του Σωματείου.

2. Τα τακτικά και επικουρικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία τα ποσά που αφορούν το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εισπράξεις γίνονται με τη φροντίδα του Ταμία.

Η καθυστέρηση καταβολής του δικαιώματος εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής ή τυχόν έκτακτης εισφοράς περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες, συνεπάγεται αυτοδίκαιη στέρηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, δικαιώματα, τα οποία ανακτώνται, εφόσον τα μέλη καταβάλουν την οφειλή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 7

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους.

β) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

γ) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

Οι υποψήφιοι που λαβαίνουν αριθμό ψήφων μικρότερο εκείνου των εκλεγομένων μελών, θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατά σειρά επιτυχίας καλούνται να καταλάβουν τη θέση μέλους, που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Τη θέση του Προέδρου δεν μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο για δύο συνεχείς τριετίες.

ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότερο από δύο (2) συνεχείς τριετίες. Για να έχουν δικαίωμα επανεκλογής, πρέπει να μεσολαβήσει μία (1) τριετία από τη λήξη ή παραίτηση της προηγουμένης θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του μετά από πρόσκληση του Προέδρου του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

ζ) Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων είναι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί την Εταιρεία και φροντίζει με κάθε τρόπο για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων της.

β) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας.

γ) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Ενεργεί για την εγγραφή ή διαγραφή μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

ε) Συγκροτεί από τα μέλη του ή άλλα μέλη της Εταιρείας, επιτροπές για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων ή επιστημονικών θεμάτων, που έχουν ανάγκη ειδικής επεξεργασίας.

στ) Διοργανώνει τις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.

ζ) Φροντίζει για την έκδοση και διάδοση των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεων και των άλλων εντύπων της Εταιρείας.

η) Αποφασίζει για άσκηση κάθε ένδικου μέσου και μπορεί να συστήσει επιτροπή διαιτησίας για επίλυση διαφορών ανάμεσα στα μέλη, η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική για τα μέλη.

3. Πειθαρχική Εξουσία

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη της Εταιρείας και μπορεί να επιβάλει τις ποινές της επίπληξης και της πρόσκαιρης αποβολής, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων και των παραβιάσεων του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή γενικότερα της νομοθεσίας, που ισχύει για τα Σωματεία. Της οποιασδήποτε επιβολής ποινής πρέπει να προηγείται ενημέρωση του θιγόμενου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

β) Πειθαρχική εξουσία κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί η Γενική Συνέλευση, που μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή της έκπτωσης από το αξίωμα, ή ακόμα και τη διαγραφή του από την Εταιρεία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του μπορεί να παυθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία είναι παρόντα τα 2/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών. Η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γι’αυτό το σκοπό γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη στιγμή που αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση ολιγωρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το παραπάνω ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών της Εταιρείας μπορεί να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί υποχρεωτικά εντός δεκαπενθημέρου νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Μέλος της Εταιρείας που τιμωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με επίπληξη ή πρόσκαιρη αποβολή, σύμφωνα με την παράγραφο 3α αυτού του άρθρου, έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να αποφασίσει την επικύρωση της ποινής που επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τη μετατροπή της ή την ακύρωσή της.

ε) Σε περίπτωση όμως τιμωρίας ενός μέλους, αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση για την τιμωρία του, να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αν η τιμωρία δεν έγινε σύμφωνα με στους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν γι’αυτή τόσο σοβαροί λόγοι, ώστε να τη δικαιολογούν.

στ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, καταγγέλλεται από τον Πρόεδρο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και αυτή αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και η σύγκλησή του πρέπει να γίνει μέσα σε τρείς (3) ημέρες.

Η πρόσκληση των μελών γίνεται έγγραφα ή προφορικά μία (1) εβδομάδα πριν από την συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνεται και η ημερησία διάταξη. Θέματα που δεν είναι στην ημερησία διάταξη μπορούν να συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Αποφάσεις που αφορούν σε πρόσωπο, μέλος ή όχι της Εταιρείας, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του Προέδρου του ή μετά από αίτηση 4 τουλάχιστον μελών του, μπορεί να παραπέμψει υπό συζήτηση θέματα στη Γενική Συνέλευση.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση δια του Γενικού Γραμματέα. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, σε όλες τις επιτροπές της Εταιρείας καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από εκείνες που λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του.

β) Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας εκτός του εισπράκτορα, φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

γ) Συντάσσει ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στον αιτούντα και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους.

δ) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Γενικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 10

2. Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία της Εταιρείας.

β) Διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας, αφού συμβουλευθεί τον Πρόεδρο, παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και έντυπα που στέλνονται στην Εταιρεία και τηρεί με ευθύνη του πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται καθώς και το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Με εντολή του Προέδρου καλεί, με όλους τους τύπους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις καθώς και τα μέλη της Εταιρείας σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα των οργανωτικών επιτροπών όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας.

ε) Επιβλέπει την εκτύπωση κάθε δημοσιεύματος της Εταιρείας.

στ) Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ο Ειδικός Γραμματέας:

α) Συντάσσει και διαβάζει προς έγκριση τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

β) Φροντίζει να υπογράφονται τα πρακτικά αυτά από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στο έργο του.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Οι Σύμβουλοι:

Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Ταμίας:

α) Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία της Εταιρείας.

β) Ο ίδιος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομά του ή με σύστημα πιστωτικών καρτών μέσω Τράπεζας ή με εισπράκτορα της εκλογής του και με δική του ευθύνη για κάθε ζημιά ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στην Εταιρεία, καθώς και τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών, με διπλότυπες αποδείξεις.

γ) Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές με εντολή του Προέδρου.

δ) Αν η περιουσία της Εταιρείας υπερβαίνει ορισμένο χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να καταθέσει το παραπάνω ποσό σε Ελληνική Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας. Για ανάληψη χρημάτων απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Εταιρείας προς τον Ταμία.

ε) Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο ταμείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και να έχει σφραγισθεί με τη σφραγίδα της Εταιρείας.

στ) Επίσης τηρεί οποιαδήποτε άλλα λογιστικά βιβλία τυχόν προβλέπονται από το Νόμο για τα Σωματεία.

ζ) Ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς ένταλμα.

η) Στην αρχή κάθε χρόνου, ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγουμένου έτους καθώς και λεπτομερή λογοδοσία για τη διαχείρισή του. Επίσης υποβάλλει κατάσταση των μελών που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, προς τα οποία και αποστέλλει υπόμνηση.

θ) Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ι) Εκτελεί χρέη Ταμία των οργανωτικών επιτροπών όλων των εκδηλώσεων της Εταιρείας.

ια) Ο νεοεκλεγής Ταμίας παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τον απερχόμενο Ταμία κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεων πληρωμών, τιμολόγια, αποδείξεις και λοιπά έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.

ιβ) Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει προσωρινά τα καθήκοντά του, τα αναθέτει, με ευθύνη του, σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 14

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ακόμα και για θέματα που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, που είναι ταμειακά ενημερωμένα, ενώ η παρουσία άλλων προσώπων επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες.

β) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός των τακτικών μελών που είναι ενημερωμένα ταμειακά και πάντως όχι λιγότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτό το Καταστατικό και απαιτούν αυξημένη απαρτία. Αν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη αυτή Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε τρεις (3) έως δέκα (10) ημέρες, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

γ) Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν και περιλαμβάνουν το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και σαφή ημερησία διάταξη.

δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και οι οποίες απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου οι ψηφοφορίες γίνονται φανερές, με ονομαστική κλίση ή με ανύψωση του χεριού, είτε μυστικές με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ψηφοφορίας για ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, μέλη ή μη της Εταιρείας, η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστική με ψηφοδέλτια.

 

ΑΡΘΡΟ 15

α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο κατά μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σ’αυτή γίνεται ενημέρωση των μελών για όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο στο χρόνο που πέρασε και για όσα προγραμματίζει για το χρόνο που αρχίζει.

β) Κάθε τρία (3) χρόνια, που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει και εκλογικό χαρακτήρα γιατί σ’αυτή μπορεί να ψηφίσουν, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και, με τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού, ανοίγονται οι φάκελοι των μελών της Εταιρείας που ψήφισαν δι’αλληλογραφίας, επίσης κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, και καταρτίζονται οι πίνακες των επιτυχόντων. Η πρόσκληση για την εκλογική Γενική Συνέλευση γίνεται μαζί με την αναγγελία των εκλογών.

Στην εκλογική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξή της ορίζεται ως Πρόεδρος το μεγαλύτερο σε ηλικία παριστάμενο τακτικό μέλος της Εταιρείας και, αν αυτό δεν δεχθεί, το αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Γίνεται απολογισμός του διοικητικού και του οικονομικού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος επιβλέπει την καταμέτρηση των ψήφων και στο τέλος αναγγέλλει όσους εξελέγησαν ως και τον αριθμό των ψήφων, που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Τελικά, ο Πρόεδρος προσυπογράφει με την Εφορευτική Επιτροπή το πρακτικό της Συνέλευσης και το παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας.

γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν προκύψει επείγον θέμα ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή όταν ζητηθεί εγγράφως (με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποστέλλεται σ’αυτό με συστημένη επιστολή) από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση για τη σύγκλησή της παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε τρία χρόνια με ψηφοφορία κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση αλλά και με αλληλογραφία όσων μελών δεν μπορούν να παραστούν σε αυτήν. Η εκλογή αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί έγκαιρα πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

β) Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει έγκαιρα επιστολή στα Τακτικά μέλη και τους ανακοινώνει την ημερομηνία των εκλογών και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η αναγγελία γίνεται και μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

γ) Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στην Εφορευτική Επιτροπή, ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και ειδοποιούνται άμεσα (τηλεφωνικά ή με Fax) για την παραλαβή της αίτησής τους.

Η υποψηφιότητα ενός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να υποβληθεί, όχι μόνον από τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά και από άλλα, δύο τουλάχιστον, μέλη της Εταιρείας, εφόσον η αίτηση υποψηφιότητας προσυπογράφεται και από τον προτεινόμενο.

δ) Με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται οι κατάλογοι των υποψηφίων, οι οποίοι και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασής του όπου και κρατούνται πρακτικά.

ε) Με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής) και αποστέλλονται, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών, ταχυδρομικά στα τακτικά μέλη της Εταιρείας με εσώκλειστο απόρρητο φάκελο, στον οποίο αναγράφεται μόνο η διεύθυνση της Εταιρείας. Το Τακτικό μέλος, το οποίο πρέπει να είναι ταμειακά ενημερωμένο, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τις οδηγίες που του αποστέλλονται, το εσωκλείει στον απόρρητο φάκελο, συμπληρώνει και υπογράφει και το ειδικό έντυπο συμμετοχής στην ψηφοφορία και εσωκλείει και τα δύο σε εξωτερικό φάκελο, τον οποίο ταχυδρομεί προς την Εφορευτική Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί από αυτή (είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών).

στ) Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάσταση των μελών που ψήφισαν, και οι εσωτερικοί απόρρητοι φάκελοι τοποθετούνται σε κάλπη.

ζ) Την ημέρα των εκλογών, κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση, όσα από τα παρόντα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν ψήφισαν δι’αλληλογραφίας, ψηφίζουν με τα ίδια ψηφοδέλτια και απόρρητους φακέλους και καταχωρούνται στην κατάσταση όσων ψήφισαν. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και με την επίβλεψη του Προέδρου της Συνέλευσης καταμετρεί τις ψήφους και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων.

η) Οι εκλεγέντες ενημερώνονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή για τα αποτελέσματα, τα οποία και αναγγέλλονται σε όλα τα μέλη μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

θ) Σε περίπτωση που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τα μέλη για υποψηφιότητες, επαναπροκηρύσσονται εκλογές μέσα σε 4 μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για μια τριετία από τα Τακτικά μέλη κατά την ίδια ψηφοφορία με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις εκλογές, εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και συντάσσουν πρακτικό που επιδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την καλή διαχείριση, επιβλέπει να τηρούνται οι νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ελέγχει την κατάσταση και το περιεχόμενο του ταμείου οποτεδήποτε.

γ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει υποχρεωτικά σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση.

δ) Δικαιούται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 18

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες.

α) Τακτικές επιστημονικές εκδηλώσεις είναι: 1) το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας και 2) το Σεμινάριο Ανοσολογίας.

β) Έκτακτες επιστημονικές εκδηλώσεις μπορεί να διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε έχει τη δυνατότητα, με σκοπό την προώθηση των επιστημονικών στόχων της Εταιρείας. Για τον ίδιο σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων μαζί με άλλες Εταιρείες ή φορείς.

γ) Η αιγίδα της Εταιρείας μπορεί να παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επιστημονικές εκδηλώσεις ανοσολογικού περιεχομένου, που διοργανώνουν άλλοι φορείς (άλλες Εταιρείες, Ανοσολογικά Τμήματα κ.λπ.), μετά από αίτησή τους στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται το περιεχόμενο, η οργανωτική επιτροπή και το προκαταρκτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει πρέπει να εκτιμήσει τη σοβαρότητα της εκδήλωσης, ώστε να διασφαλίζεται το κύρος της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 19

1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας πραγματοποιείται ανά τριετία στην Αθήνα ή άλλη πόλη της χώρας. Σκοποί του είναι: α) η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της βασικής, της εργαστηριακής και της κλινικής ανοσολογικής έρευνας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, εφόσον υπάρχει ανάλογη διεθνής συμμετοχή, και β) η ενημέρωση των συνέδρων για τα επιτεύγματα της σύγχρονης Ανοσολογίας. Για την επιτυχία του δεύτερου αυτού σκοπού, το Συνέδριο πρέπει να έχει εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διαλέξεις και εισηγήσεις σε στρογγυλά τραπέζια διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών, καθώς και με δορυφορικά θεματικά συμπόσια.

Το Συνέδριο οργανώνεται από επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία του Συνεδρίου, η οποία:

α) Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των μελών της Εταιρείας για το Συνέδριο.

β) Καθορίζει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη: 1) της κατάρτισης του επιστημονικού προγράμματος και 2ον) της κρίσης των προς παρουσίαση εργασιών.

γ) Έχει τη δυνατότητα θέσπισης βραβείων εργασιών που παρουσιάζονται στο Συνέδριο, τις οποίες θέτει προς κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή.

δ) Ευθύνεται για την έκδοση των προγραμμάτων του Συνεδρίου και ειδικού τόμου που θα περιλαμβάνει τις περιλήψεις των ανακοινώσεων και το πλήρες, αν είναι εφικτό, κείμενο των διαλέξεων και των εισηγήσεων.

ε) Ορίζει, σε ποσό που να καλύπτει τα έξοδα της διοργάνωσης, το δικαίωμα συμμετοχής των συνέδρων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξία των εκδόσεων του Συνεδρίου.

στ) Χορηγεί στους συνέδρους βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της.

2. Το Σεμινάριο Ανοσολογίας πραγματοποιείται κατ’ έτος στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη της χώρας. Σκοπός του είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών και των άλλων επιστημόνων, που έχουν ανάλογα ενδιαφέροντα στην Ανοσολογία.

Την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ορίσει και άλλα μέλη της Εταιρείας να μετέχουν σ’αυτή, όπως ορίζει το άρθρο 21 αυτού του Καταστατικού.

Οι παρακολουθούντες θα καταβάλλουν δικαίωμα συμμετοχής, που θα ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή σε ποσό τέτοιο που να καλύπτει τα έξοδα της διοργάνωσης. Στο δικαίωμα συμμετοχής θα περιλαμβάνεται και η αξία των Πρακτικών του Σεμιναρίου, που, με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, θα εκδίδονται σε ειδικό τόμο.

Σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο ανελλιπώς, θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 20

1. Τακτικές εκδόσεις της Εταιρείας αποτελούν: α) Το Ενημερωτικό Δελτίο, β) οι Περιλήψεις και τα κείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανελληνίου Συνεδρίου Ανοσολογίας και γ) τα Πρακτικά του Σεμιναρίου Ανοσολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να προβεί στην έκδοση οποιουδήποτε άλλου εντύπου, με σκοπό την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Το Ενημερωτικό δελτίο:

α) Εκδίδεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των τεσσάρων (4) μηνών.

β) Διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

γ) Σκοπός της έκδοσής του είναι η καλύτερη επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη της Εταιρείας και η πληρέστερη ενημέρωσή τους για τα διοικητικά αλλά και για επιστημονικά θέματα. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τη σχετική ειδησεογραφία, στο Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύονται συνεργασίες μελών της Εταιρείας ή αναδημοσιεύονται κείμενα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ανοσολογικών εργαστηρίων, την προτύπωση μεθόδων, την ανοσολογική ονοματολογία κ.τ.τ.

δ) Την ευθύνη της έκδοσης απέναντι στο Νόμο, την ευθύνη της σύνταξης και την εκδοτική επιμέλεια έχει ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας. Στο έργο αυτό το Γενικό Γραμματέα βοηθάει ένας από τους Συμβούλους εκ περιτροπής ανά έτος με τον άλλο.

ε) Οι υποβαλλόμενες για δημοσίευση στο Δελτίο εργασίες επιστημονικού περιεχομένου κρίνονται, πριν από τη δημοσίευσή τους, από το γενικό Γραμματέα και ένα από τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας ειδικό επί του θέματος. Επί ασυμφωνίας των δύο κρίσεων, η τελική κρίση της εργασίας ανατίθεται σε τρίτο, επίσης ειδικό, κριτή.

3. Η ευθύνη και η επιμέλεια της έκδοσης των υπολοίπων εντύπων της Εταιρείας αποτελούν, επίσης, έργο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο φέρει σε πέρας με τη συνδρομή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση μεγάλου όγκου εργασίας, άλλων δύο μελών της Εταιρείας, που ορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η έκδοση των εντύπων της Εταιρείας ανατίθεται σε εκδοτικό οίκο που επιλέγεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, με κριτήρια την ποιότητα της έκδοσης και το οικονομικό συμφέρον της Εταιρείας.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 21

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές, έργο των οποίων είναι: α) Η γνωμοδότηση σε θέματα, για τα οποία οι δημόσιες αρχές, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ζητούν τη γνώμη της Εταιρείας ή με πρωτοβουλία της η Εταιρεία κάνει προτάσεις προς αυτά, β) η γνωμοδότηση σε θέματα οικονομικά, διοικητικά ή άλλα, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί μείζονος σημασίας, γ) η διατύπωση γνώμης για ειδικά επιστημονικά θέματα.
 2. Στις εισηγητικές επιτροπές μετέχει ο Πρόεδρος της Εταιρείας και τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα από αυτά ορίζεται εισηγητής για τη συζήτηση και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η οποία πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην προθεσμία που αυτό έχει ορίσει.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν και τις οργανωτικές επιτροπές των επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, εκτός της οργανωτικής επιτροπής του Πανελληνίου Συνεδρίου Ανοσολογίας, η οποία ορίζεται κατά το άρθρο 19 αυτού του Καταστατικού. Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας των οργανωτικών επιτροπών είναι είναι οι κατέχοντες τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις οργανωτικές ανάγκες, να ορίσει άλλα επτά (7) το πολύ τακτικά μέλη της Εταιρείας, ως μέλη αυτών των οργανωτικών επιτροπών.
 4. Στις περιπτώσεις συνδιοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλες επιστημονικές εταιρείες ή φορείς, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του εκείνους που θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή της Εταιρείας στη διοργάνωση. Προκειμένου για συνδιοργανώσεις που αφορούν εξειδικευμένα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως μέλη των οργανωτικών τους επιτροπών, εκτός από τα μέλη του, και δύο (2) το πολύ τακτικά μέλη της Εταιρείας, που ασχολούνται ή κατέχουν το θέμα.
 5. Για τις επιστημονικές εκδηλώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει, επίσης, επιστημονικές επιτροπές με συμβουλευτικές αρμοδιότητες επί των αμιγώς επιστημονικών θεμάτων της κάθε εκδήλωσης. Τα μέλη των επιστημονικών αυτών επιτροπών επιλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών που έχουν εργασθεί ή κατέχουν το αντικείμενο της εκδήλωσης.
 6. Για χορήγηση ηθικών ή υλικών επάθλων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει πενταμελή επιτροπή υποτροφιών, στη οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εταιρείας. Η επιτροπή υποτροφιών αξιολογεί υποβαλλόμενες αιτήσεις υποψηφιότητας για υποτροφίες μετεκπαίδευσης ή επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, τις οποίες προκηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, επιλέγει και υποβάλλει σ’αυτό τη σχετική έκθεση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 22

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σχετική απόφαση πρέπει να πάρει η Εταιρεία σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα έχει συγκληθεί ειδικά γι’αυτό το σκοπό με την απαρτία του άρθρου 14, παράγραφος β και με πλειοψηφία των , των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Σε παρόμοια συνεδρίαση ως του άρθρου 22, μπορεί να αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευσή της με άλλη Ιατρική Εταιρεία ή άλλο Επιστημονικό Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία (ευαγές ίδρυμα, ανοσολογικό ερευνητικό κέντρο ή άλλα Σωματεία ή Ιδρύματα, που υπηρετούν παρεμφερείς σκοπούς)

 

ΑΡΘΡΟ 25

 1. Ο,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους σχετικούς περί Σωματείων Νόμους, Αστικό Κώδικα, Νόμο 281/1914, Νομ. Δ/μα 795/1-1-1971 κ.λ.π. όπως οι νόμοι έχουν συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
 2. Η Διοίκηση του Σωματείου, για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που συντάσσει, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τα Σωματεία.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα και είναι τροποποίηση προηγούμενου που είχε εγκριθεί αρχικά από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’αριθμό 1286/1971 απόφασή του και καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 1138/1971 στο μητρώο των αναγνωρισμένων Σωματείων, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την απόφαση 4314/1995 του Πολυμελούς Πωτοδοκείου Αθηνών, στις 26-10-1995.

Ετσι τροποποιημένο το Καταστατικό αυτό διαβάσθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε με όλους τους τύπους, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό στο Αμφιθέατρο του Νοοσκομείου-Μαιευτηρίου Αθηνλων «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» στις 22-10-2003.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Πρόεδρος
Γ. Κυριαζής
Αντιπρόεδρος
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Γενικος Γραμματέας
Αικ. Ταράση-Ζαφειροπούλου
Ειδικός Γραμματέας
Α. Χλωράκη-Μπομποτά
Ταμίας
Ο. Μπενέτου-Μωραλόγλου
Σύμβουλοι
Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Φ. Παληογιάννη

 

Το τροποποιημένο Καταστατικό βρίσκεται σε ισχύ από τις 12/1/2004, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 265/2004 του Μονομελούς Πωτοδικείου Αθηνών.